Bestuurlijk

Bestuurlijke overeenkomsten

De ‘Bestuurlijke Overeenkomst Afvalwaterketen Delfland’ van 22 november 2013, inclusief de bijbehorende uitvoeringsafspraken, liep in 2020 af. De gemeenten, het hoogheemraadschap en de drinkwaterbedrijven in het beheergebied van Delfland werken graag samen verder aan een betrouwbare, toekomstbestendige, betaalbare en duurzame waterketen.

Daartoe stelden zij in 2020 de  ‘Bestuurlijke Overeenkomst NAD 2021 – 2027’ op. De partijen willen met deze overeenkomst de gemaakte afspraken bestendigen en een aantal nieuwe accenten leggen. Hierbij wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen. De uitvoering doen de partijen aan de hand van projecten die staan beschreven in de Samenwerkingsagenda NAD 2021-2027 (bijlage 2, ‘Samenwerkingsagenda NAD 2021 – 2027’).

Bestuurlijke Watertafel

De Bestuurlijke Watertafel is een bestuurlijk strategisch overleg en heeft als doel de watergerelateerde onderwerpen in samenhang te bespreken. Tijdens de eerste Bestuurlijke watertafel op 26 juni 2013 is het onderwerp samenwerking in de (afval|)waterketen ondergebracht als structureel agendapunt voor de komende jaren. Daar is afgesproken dat er twee maal per jaar een bestuurlijke watertafel wordt gehouden waarbij watergerelateerde onderwerpen, incl. de (afval)waterketen, besproken worden.
Specifiek voor de samenwerking in de (afval)waterketen is de rol van de bestuurlijke watertafel:

  • Op strategisch niveau overzicht behouden en richting geven aan de samenwerking;
  • Borgen van de bestuurlijke belangen in het proces van de samenwerking;
  • Bestuurlijk opdrachtgever voor een onafhankelijke procesmanager die specifiek voor het netwerk de onafhankelijke procesrol op zich neemt;
  • Bestuurlijke terugkoppeling van de watertafel naar de eigen bestuurlijke achterban.

Bestuurlijke ambassadeurs van de waternetwerken

Na de bestuurswisselingen bij gemeenten is dit de nieuwe verdeling voor de ambassadeursrollen:

  • Schoon en gezond water: Melanie Oderwald (Midden-Delfland) en Stijn van Boxmeer (Delfland);
  • Klimaatadaptatie: Frank van Vliet (Delft) en Mark Wit (Rijswijk);
  • Waterketen (NAD): Bart van Straten (Pijnacker-Nootdorp), Robert Tieman (Hoogheemraadschap van Delfland) en Annette Ottolini (Evides).

De ambassadeurs zitten in de Regiegroep, die de bijeenkomsten van de Bestuurlijke Watertafel, samen met de secretatis Kees Paalvast en de drie netwerkcoördinatoren (Olivier Kramer, Herbert Bos en Floor Huis in ’t Veld) voorbereidt. De voorzitter van de Regiegroep is Stijn van Boxmeer.

Bestuursakkoord water

In het Bestuursakkoord Water van 2011 legden het Rijk, Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het IPO en de VEWIN afspraken vast voor samenwerking in de afvalwaterketen. Die samenwerking was nodig, want de afvalwaterketen zou in de toekomst te maken krijgen met grote klimaatopgaven, vervangingsinvesteringen en opgaven voor waterkwaliteit die niemand meer alleen kan oplossen. Bij niets doen zouden de kosten flink stijgen.

Het Hoogheemraadschap van Delfland en de 12 betrokken gemeenten startten in 2012 met de regionale uitwerking van dit akkoord. Dat leidde tot het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD): een netwerkorganisatie die op een bijzondere manier – met de Mutual Gains Approach – tot stand is gekomen. In 2016 traden de drinkwaterbedrijven Dunea en Evides Waterbedrijf toe tot het NAD.

Cookie-instellingen