Wij zijn het NAD!

Bekijk onderstaande video.

Van Afvalwaterketen naar Watercyclus in 2050

De afvalwaterketen ontwikkelt tot een watercyclus waarbij alle partijen het fysieke systeem en haar gebruikers centraal stellen. Dat vraagt om samenwerking met partijen als energiebedrijven, onderzoeksinstellingen en particuliere initiatieven. De samenwerkende partners laten zich inspireren door verdienmodellen en gaan flexibel en transparant om met investeringen. Gemeenten, drinkwaterbedrijven en hoogheemraadschap van Delfland gaan vanuit NAD steeds nauwer met elkaar samenwerken richting één faciliterende en kader stellende maatschappelijke organisatie. Een die regie houdt op de kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid van de watercyclus, maar ruimte laat voor initiatief en innovatie.

 

Één maatschappelijke onderneming in 2050 die regie houdt op:

  • Kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid van de watercyclus en
  • die ruimte laat voor initiatief en innovatie

Het Netwerk Waterketen Delfland werkt op de korte termijn aan:

  • Minder sterke stijging van kosten van de keten. De ambitie voor de beoogde structurele regionale besparing bedraagt minimaal €10 miljoen voor het jaar 2050

  • Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit van dienstverlening
  • Verminderen van de kwetsbaarheid van de keten.

Een groot deel van het gebied waar het NAD actief is, ligt onder zeeniveau. Tegelijk is het dichtbevolkte en dichtbebouwde gebied belangrijk voor het hele land, denk aan glastuinbouw en het bestuurlijk centrum van Nederland in Den Haag. Volksgezondheid, schoon water en het voorkomen van wateroverlast zijn cruciale gezamenlijke belangen, óók op de lange termijn. Neem hierbij ontwikkelingen op het vlak van:

  • klimaat (heviger neerslag en langere droogteperioden)
  • technologie (groeiende mogelijkheden voor energie- en grondstofwinning uit afvalwater)
  • maatschappij & bestuur (de behoeften van meer mondige en betrokken inwoners) en
  • economie & financiën (ook op lange termijn grip houden op de kosten)

en het wordt duidelijk dat aanpassingen en veranderingen noodzakelijk zijn.

Meerwaarde van het NAD

In 2023 bestond het NAD 10 jaar. Zowel bij de NAD-contactpersonenbijeenkomst als bij de NAD-managersbijeenkomst van dat najaar kwam de wens naar voren om de meerwaarde van het NAD helder op een rij te hebben. Wat levert de samenwerking op? Een heel begrijpelijke vraag die we graag toelichten in de notitie die je hieronder kan downloaden.

Lees 'Samenwerking in de waterketen', over de meerwaarde van het NAD

Om te gebruiken in de beleids- en beheersplannen (Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP’s) of vergelijkbare planvormen) en om het uit te leggen en te kunnen verantwoorden aan anderen.

 
Cookie-instellingen